+48 605 341 452      ZAŁÓŻ KONTO      LOGOWANIE     USUŃ KONTO

GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

GWARANCJA

Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie objęte są gwarancją udzieloną przez firmę AURA -Jarosław Pawelak.

Klient realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji za pośrednictwem sprzedawcy: AURA-Jarosław Pawelak, ul. Ku Ujściu 60 80-549 Gdańsk. Obowiązki gwaranta realizuje sprzedawca.

Okres gwarancji wynosi 2 lata od dnia zakupu.

Gwarancja zostaje udzielona na teren RP.

Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się wady, sprzedawca w terminie 30 dni wymieni produkt na wolny od wad.  W przypadku wyprzedania produktu objętego gwarancją, obowiązek gwaranta ogranicza się do zwrotu wartości produktu .
Gwarancją nie są objęte wady produktu w razie jego zamontowania lub uruchomienia niezgodnego z załączoną instrukcją, a także: w razie jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją; gdy produkt był naprawiany przez osoby inne niż gwarant, sprzedawca lub osoby przez nich upoważnione, wykazuje oznaki naturalnego zużycia lub uszkodzenia mechanicznego nie wynikającego z wady tkwiącej w produkcie; gdy ujawnione wady są spowodowane nieprzestrzeganiem warunków montażu lub eksploatacji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (produktu).

Klient może żądać wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.

W celu zareklamowania wadliwego produktu na podstawie udzielonej gwarancji, klient powinien poinformować sprzedawcę o wadliwości produktu, ze wskazaniem, że korzysta z gwarancji, określić w przybliżeniu na czym polega wada, podać swoje dane, w tym adres email lub numer telefonu, potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.
Reklamację, reklamowany produkt, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o takim dowodzie (np. numer zamówienia) należy wysłać do Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy na adres: AURA - Jarosław Pawelak  ul. Ku Ujściu 60 80-549 Gdańsk.

 

ZWROTY

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy:

  • Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: AURA – Jarosław Pawelak ul. Ku Ujściu 60 80-549 Gdańsk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Proszę rzecz zwrócić na adres AURA- Jarosław Pawelak ul. Ku Ujściu 60 80-549 Gdańsk

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

REKLAMACJE

Procedura rozpatrywania reklamacji:

W celu zareklamowania wadliwego produktu, klient powinien poinformować sprzedawcę o wadliwości produktu, przyczyny reklamacji (określić w przybliżeniu na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym adresu email lub numeru telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.

Reklamację, wadliwy Produkt, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o zakupie (np. nr zamówienia, data) należy wysłać na adres: AURA-Jarosław Pawelak ul. Ku Ujściu 60, 80-549 Gdańsk ,

Reklamację można złożyć również przy wykorzystaniu formularza reklamacji, stanowiącego załącznik do Regulaminu dostępnego na stronie www.aura.gda.pl. Klient po wypełnieniu formularza powinien odesłać go na podany powyżej adres.

Gdy ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu byłoby nadmiernie utrudnione, klient powinien udostępnić go w miejscu, w którym produkt się znajduje.

W celu skorzystania z możliwości odbioru reklamowanego produktu przez sprzedawcę lub uzyskania dodatkowych informacji o reklamacji, klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel.58 692 09 72, 58 692 09 73, 609 346 776.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje klienta drogą elektroniczną na wskazany w reklamacji adres e -mail o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca niezwłocznie ją zrealizuje.

Zasady składania reklamacji na podstawie gwarancji znajdują się przy informacjach o gwarancji.